Guitar Love Live

به نام تک دانشجوی دانشگاه عشق


کسی نیست که یگوید 


عاشقی گناه است ؟ کفر است ؟ آخر اشتباه است ؟ 


نه ! 


عاشقی دردیست که در مانی ندارد 


عاشقی کفریست که توانی ندارد 


عاشقی اشتباهیست که بخشایش ندارد


یک کلام :


در این دنیا عاشقی جایی ندارد 


عاشقی در این دنیا معنا ندارد ....سرنوشت 


در آستانه ی کوچه زندگی ، دفتر تقدیرم را نظاره میکنم که دستان قدرتمند سرنوشت آن را 


ورق می زند و نوشته هایش را با قلم قسمت تغییر می دهد آرزوی این را داشتم  که روزی 


بتوانم بوته سرنوشت را از ریشه بخشکانم تا هیچ وقت نتواند دفترم را با دستان بی مهرش 


ورق زند و آنان را که دوستشان دارم هیچ گاه با تکرار واژه قسمت از من نگیرد.

گزارش تخلف
بعدی