Guitar Love Live

هر قلبی که عاشق شود


او هم باید بخندد........... هم باید گریه کند...........


او هم باید پیدا کند ................ هم باید از دست بدهد.......... 


هر شب و روز باید در تنهایی آه و افسوس بکشد 


هر قلبی که عاشق شود......


در خانه خوشبوی پلکها .......... تبدیل به رویا شده و رشد می کند 


هیچ کس نمی نوازد بر طپش قلب دیوانه اش غلبه کند 


او هم باید بیدار بماند ............ هم باید بخوابد ..............


او هم باید زندگی کند ........... هم باید زهر بنوشد ..........


او فدای قلب زیبا ی کسی خواهد شد 


هر قلبی که عاشق شود 


وقتی آرام و قرار کسی را می بیند چرا خودش بی قرار می شود ؟


او چنان دیوانه ای است که در عشق حتی جان خودش را هم می دهد


او هم باید بگوید ....... هم باید سکوت کند ....... 


او باید تحمل درد جدایی را هم داشته باشد 


هر کسی هر چقدر هم که تلاش کند نمی تواند سر او را خم کند 


هر قلبی که عاشق شود ........

گزارش تخلف
بعدی